Försäkring

Riksförbundet har tecknat en gemensam olycksfallsförsäkring från försäkringsbolaget If från och med den 1 januari 2024. Försäkringen är en medlemsförmån för föreningar anslutna till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och ingår i medlemsavgiften.

Olycksfallsförsäkringen gäller för personer som deltar i olika aktiviteter som ni som medlemsförening anordnar. Det gäller deltagare i slöjdkurser, föreläsningar, öppna slöjdträffar, öppna event och utställningar, oavsett om man är medlem i en hemslöjdsförening eller inte. Observera att olycksfallsförsäkringen enbart gäller under själva aktiviteten. Det betyder att man inte är försäkrad under resan till eller från aktiviteten.

Försäkringen gäller endast vid olycksfall och inte för medvetet framkallade skador. Skador i samband med farliga aktiviteter, ersätts inte heller. Med olycksfall menas enligt dessa försäkringsvillkor en kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre, ofrivillig händelse, d.v.s. genom ett enstaka utifrån kommande våld mot kroppen.

Ersättning vid olycksfall

Olycksfallsförsäkringen är en standardförsäkring som ersätter följande kostnader samband med en eventuell olycka:

Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader
Vårdkostnader: Upp till högkostnadsskyddet
Tandvårdskostnader: Upp till högkostnadsskyddet
Eventuella resor förknippade till behandlingar: Ingår

Merkostnader
Merkostnader kan t.ex. vara kläder som går sönder i samband med olyckan.
Försäkringsbelopp: 10 000 kr
Självrisk: 0 kr

Kristerapi
Försäkringsbelopp: Upp till 10 behandlingar
Självrisk: 0 kr

Hjälpmedel
Försäkringsbelopp: 100 000 kr
Självrisk: 0 kr

Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall
Försäkringsbelopp: 800 000 kr
Självrisk: 0 kr

Dödsfall vid olycksfall
Försäkringsbelopp: 40 000 kr
Självrisk: 0 kr

Anmälan om skada

En eventuell skada anmäls direkt till If, utan dröjsmål. Om skadan inte anmäls i tid kan det i vissa fall påverka ersättningen.

Anmälan kan göras via telefon 0771-815 818 eller via If:s hemsida. Ett mejl med samma information ska samtidigt skickas till info@hemslojden.org

Tänk på at ha försäkringsnumret tillgängligt! Försäkringsnumret finns i försäkringscertifikatet.

Den försäkrade ska på begäran av If lämna upplysningar och tillhandahålla verifikationer, bevis, läkarintyg, dödsfallsintyg, originalkvitton, och andra handlingar som If behöver för att reglera skadan.

Annan försäkring

Det är viktigt att ni som förening ser till att ni har ett fullgott försäkringsskydd, förutom denna olycksfallsförsäkring. Speciellt om man har anställd personal, ansvarar för byggnader och/eller har stor lösegendom.

SHR kommer under 2024 undersöka möjligheten att teckna en gemensam ansvars-, rättsskydds- och förmögenhetsbrottsförsäkring för 2025 och framåt.

Här finns försäkringscertifikatet