Organisation

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden är den samlande organisationen för alla hemslöjdsföreningar i Sverige. Tillsammans i Hemslöjden verkar vi för att hemslöjdsfrågorna ska utvecklas och bidra till en hållbar, inkluderande värld.

Riksförbundet

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund är en ideell organisation som har 24 ideella riks- och länsföreningar som medlemmar. En del av länsföreningarna har lokala föreningar som medlemmar. Här kallar vi alla dessa föreningar för medlemsföreningar. Som privatperson kan du antingen bli medlem i en lokalförening, i de flesta länsföreningar eller i en riksförening.

Riksförbundet finansieras med medlemsavgifter och statligt anslag. Anslaget kommer från Kulturdepartementet via Nämnden för hemslöjdsfrågor. I övrigt drivs verksamheten med externa projektmedel.

Medlemsföreningar

För medlemsföreningarna är riksförbundet ett centralt organ som dels samordnar gemensamma frågor, dels är ett språkrör för slöjdfrågor på riksplanet. Medlemsföreningarna är egna juridiska personer med styrelser och stämmor.  Riks- och länsföreningar utser ombud till riksförbundets stämma som hålls vartannat år.

Hemslöjdsbutikerna ingår i nätverket genom att medlemsföreningarna står som delägare till butikerna.

Riksförbundets verksamhet

Riksförbundet har ett helägt aktiebolag, Hemslöjd Media AB, som ger ut tidningen Hemslöjd.

På Sätergläntan – institutet för slöjd och hantverk ges kortkurser och fördjupande fleråriga slöjdutbildningar inom yrkeshögskolan. Sätergläntan är en ekonomisk förening där SHR är en av medlemmarna. Sätergläntan har en egen styrelse, varav ordförande och tre ledamöter utses vid riksförbundets stämma.

Riksförbundet förvaltar flera stipendiestiftelser som delar ut stipendier samt är branschorgan för gesäll- och mästarbrev inom textila yrken, träslöjd och krukmarkaryrket. Riksförbundet ansvarar även för Hemslöjdens samlingar på Digitalt museum.

Hemslöjdskonsulenter

I varje region finns också hemslöjdskonsulenter. Huvudman för konsulenterna är hemslöjdsförbund på regionnivå eller region/länsmuseum. Hemslöjdskonsulenterna är viktiga för att driva slöjdutvecklingen framåt regionalt och en viktig part för hemslöjdsföreningarna. Hemslöjdskonsulenterna har ett uppdrag från region och stat och jobbar enligt de kulturpolitiska målen. Hemslöjdskonsulenterna finansieras av Kulturdepartementet via Kulturrådet genom stödet för ”hemslöjdsfrämjande verksamhet” till regionerna. Regionerna avsätter också medel till den verksamheten.

Vi utvecklar och sprider slöjden

Hemslöjdsföreningar, hemslöjdsbutiker och hemslöjdskonsulenter verkar alla för att utveckla och sprida slöjdandet och slöjden. På så sätt verkar alla delar för att slöjden ska kunna leva vidare både som kultur och näring.

Sammantaget finns det många aktörer som på olika sätt kompletterar och samverkar för att utveckla hemslöjdsområdet. När vi talar om Hemslöjden menar vi alla dessa aktörer som på olika sätt samverkar. Riksförbundet har genom alla år haft en viktig samlande roll för att synliggöra slöjden genom att ge ut tidningen Hemslöjd, anordna nationella utställningar, delta i utvecklingsprojekt samt anordna olika event och seminarier.

Mer information