Hemslöjdens expertroll inom Unesco

I juni 2024 blev Hemslöjden en ackrediterad NGO – non governmental organization – och har därmed en viktig rådgivande roll inom Unesco och arbetet med det immateriella kulturarvet.

Här kan du läsa pressmeddelandet kring ackrediteringen

Vad innebär det att vara en ackrediterad NGO (non governmental organization)?

Formellt innehåller denna expertroll ett rådgivande uppdrag till Svenska Unescorådet och Institutet för språk och folkminnen, Isof, som ansvarar för frågor kring det immateriella kulturarvet. Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet antogs 2003 och Sverige ratificerade konventionen 2011. Exempel på kulturarv som uppmärksammas inom konventionen är olika former av hantverk, ritualer, musik och berättelser. Immateriellt kulturarv är bortom nationsgränser, ständigt levande och i förändring.

Hemslöjdens specifika expertområde innehåller tryggandet av slöjd- och hantverkskunskaper samt att öka den allmänna kunskapen om vårt område. Arbetet sker såväl nationellt tillsammans med våra medlemsföreningar som internationellt i det globala arbetet med Unescos budskap kring gemenskap, fred och samhörighet.

Vid sidan av den rådgivande rollen innebär denna ackreditering en legitimitet för Hemslöjdens arbete, och våra kunskaper efterfrågas mer och mer av allt fler. Våra systerorganisationer i Finland och Norge är ackrediterade sedan tidigare. Samtidigt som Hemslöjden ackrediterades blev vår systerorganisation på Island också ackrediterade och därmed finns expertrollen inom slöjdområdet nu tryggad i allt fler länder.

I Sverige finns det nu 3 ackrediterade NGO-organisationer; Berättarnätverket Kronoberg, Ålakustens kulturarvsförening och Hemslöjden.  Med jämna mellanrum behöver alla ackrediterade organisationer redovisa sin verksamhet och visa att de fullföljer sitt uppdrag, för att få behålla sin NGO-status.

Nationellt:

  • Öka kunskapen om konventionen om tryggandet av immateriellt kulturarv som lever och utvecklas i Sverige. SHR har en folkbildande roll och ska enligt stadgarna ”informera och sprida kännedom om hemslöjden, hemslöjdens kulturarv och dess utveckling”.
  • Fortsätta det främjande arbetet genom våra 90 medlemsföreningar och 13 000 medlemmar, som finns i hela Sverige. Våra medlemsföreningar genomför ett 70-tal aktiviteter varje vecka och därmed är det immateriella kulturarvet ytterst levande.
  • Synliggöra civilsamhällets viktiga roll för att bevara och utveckla slöjden som ett immateriellt kulturarv: utan vår organisation hade mycket av kunskapen försvunnit.
  • Synliggöra slöjd och hemslöjd som ett viktigt och ytterst levande kulturarvsområde och visa på dess speciella förutsättningar och utmaningar.
  • Föreslå fler levande slöjd- och hantverkstekniker på Sveriges nationella förteckning över levande kulturarv.

Internationellt:

  • Vi ingår redan idag i ett nordiskt och europeiskt nätverk inom slöjd- och hantverksområdet där vi utbyter kunskap och erfarenheter, men också genomför gemensamma projekt. Exempel på projekt som genomförs inom dessa nätverk är 1 sqm of flaxoch Nordic Craft Week. Dessa nätverk kommer att stärkas och utvidgas.
  • Skicka in gemensamma nomineringar till Unescos listor tillsammans med andra länder. Ett exempel på den typen av gemensamma nomineringar är den nordiska klinkbåtstraditionensom 2021 nominerades av de nordiska länderna och därefter skrevs in på listan. Det är ett tydligt exempel på att slöjdens traditioner är gränsöverskridande och att det genom alla tider spridits och delats  mönster, inspiration och kunskap över hela världen.
  • Använda vår samlade kunskap om slöjd i den rådgivande rollen, både till svenska statens företrädare och inom Unesco internationellt.
  • Vi kan tillsammans med andra NGO:er driva frågor kring civilsamhällets betydelse

Fortsatt arbete framöver:

Vi kommer fortsätta att jobba med de frågor som hela hemslöjdsrörelsen redan gör idag. Med detta erkännande kommer vi tydligare kunna koppla vårt arbete till konventionen, vilket kommer synas i stora delar av vår verksamhet. Verksamheten innehåller allt från slöjdträffar, utställningar, projekt och kunskapsmaterial, till seminarier, konferenser och webbinarier. Vi kommer även kunna samarbeta mer med andra organisationer som arbetar med immateriellt kulturarv och lyfta dessa frågor gemensamt. Ett gemensamt nätverk för NGO:er i Sverige startas upp i september 2024 och det finns även ett internationellt finns NGO-forum som vi nu är en del av.

En viktig del i arbetet är även att stödja och vidareutbilda våra medlemsföreningar i arbetet med konventionen, och det kommer göras genom att ta fram informationsmaterial, utbildningstillfällen, genomföra webbinarier och andra insatser.

 

Sidan uppdaterad 2024-06-13