Ideellt kulturliv hotas med nya förslag

Utredningen handlar mer om struktur än kultur. Det skriver SHR, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, i sitt remissyttrande över utredningen om kultursamverkansmodellen. SHR uttrycker också en stor oro över hur förslaget till anslagsfördelning påverkar hemslöjden och över hur begreppen ”slöjd” och ”hantverk” slås samman. Vissa hantverksyrken tangerar slöjdområdet, t.ex. snickare och sadelmakare, medan andra är av en helt annan karaktär, som t.ex. frisör och elektriker.

Hemslöjden måste även fortsättningsvis främjas anser SHR. Inte bara för att det är ett viktigt kulturområde utan för att det även är avgörande ur hälso- och hållbarhetssynpunkt och för att alla ideella krafter landet runt kräver ett starkare stöd än idag. Den verksamhet som SHR bedriver och företräder genom länshemslöjdsförbunden är en del i nuvarande kultursamverkansmodellen, via det område som idag benämns ”främjande av hemslöjd”, och alltså berörs av utredningen Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun, SOU 2023:58. SHR är en ideell organisation med stor expertkompetens och har ett 90-tal medlemsföreningar i hela landet, med ungefär 14 000 enskilda medlemmar.

– Men vår verksamhet lockar nästan 100 000 deltagare till olika aktiviteter och det ideella arbetet som utförs motsvarar så många som 80–90 helårstjänster! Hemslöjden är alltså en avgörande del av slöjdområdets nationella infrastruktur, säger Lena Lundkvist, ordförande för SHR:s styrelse. Med hänvisning till det har vi reagerat kraftigt mot vissa av utredningens förslag.

SHR hävdar i sitt remissyttrande att risken är stor att hemslöjden marginaliseras ytterligare om ett fler områden i form av t.ex. hantverk ska ingå i kultursamverkansmodellen. Utredningens förslag att medlen i kultursamverkanmodellen ska fördelas schablonmässigt och enligt historiska nyckeltal, kan få allvarliga konsekvenser.

– Det är ett förslag som cementerar den ekonomiska obalans som finns i modellen redan idag, anser Maria Jacobsson, verksamhetschef för riksförbundets kansli, och hänvisar till att den finansiella fördelningen mellan olika konst- och kulturområden skiljer sig kraftigt år. Endast 0,6% går till främjande av hemslöjd, något som inte har förändrats under de 10 år som modellen har funnits. En redan urholkad finansieringsmodell riskerar ytterligare urgröpning om nya områden tillförs i modellen och om en årlig uppräkning endast ska gå till dessa nya områden. Hur ska vi klara nödvändiga lönekostnads-, hyres- och andra allmänna kostnadsökningar? undrar Maria Jacobsson.

När utredningen vill införa ”det fria kulturlivet” i en ny lagtext i stället för ”civilsamhället” riskerar dessutom alla ideella krafter landet runt, att osynliggöras ännu mer än idag.

– Vi menar att ytterligare medel måste tillföras till kultursamverkansmodellen, att ideella föreningar även fortsättningsvis måste kunna få bidrag därifrån och att dialogen med civilsamhällets representanter bör vara fortsätt reglerad, poängterar Maria Jacobsson på SHR.

Den regelbundna dialog som regionerna haft med företrädare för civilsamhället, däribland Hemslöjdens olika länsförbund, har varit framgångsrik och givande för alla parter. För att inte riskera att samverkan, möten och kunskapen om olika kulturområden ska minska måste det klart framgå att den ska fortsätta.

SHR har noterat att både myndigheter, experter och politiker ofta talar om civilsamhällets betydelse. Nyligen skrev Kulturrådet bland annat att statens bidrag till det ideella kulturlivet är ”en förutsättning för ett fortsatt levande och relevant ideellt kulturliv i hela landet och för att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet”

– Detta instämmer förstås SHR i, avslutar ordförande Lena Lundkvist. Därför måste stödet till ideella krafter, till främjandet av slöjd och hemslöjd i hela landet manifesteras inte bara i tal utan också i reda pengar och i skrivningar i eventuellt kommande lagtexter.

 

För frågor kontakta:

Maria Jacobsson, verksamhetschef
Tel: 08-545 494 51
Mejl: maria.jacobsson@hemslojden.org

Lena Lundkvist, ordförande
Tel: 070-884 77 03

Relaterade länkar:

SHR:s remissyttrande:
Yttrande över Kultursamhället SOU 2023 58 SHR

Länk till utredningen:
Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun, SOU 2023:58