Nordiskt seminarium om lin & linne

1kvmlin har blivit nordiskt! Den 14 mars bjuds du in till ett nordiskt webbseminarium där du får ta del av lärdomar, historia och lintraditioner från de olika nordiska länderna. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor i chatten. Välkommen!

1 KVM LIN är ett nordiskt projekt med syfte att sprida kunskap om linet – odling, beredning och slöjdande. Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadratmeter.

1 KVM LIN förenar odlingsintresse och skaparglädje samtidigt som det ökar medvetenheten kring dagens textila produktion och konsumtion.

– När du får insikt i vad textil är, i det här fallet en liten påse med frö som växer och blir en urstark fiber, så kommer du att uppskatta textil mer, se på handdukarna på loppmarknaden på ett annat sätt och sätta textil i ett större sammanhang, säger Hillevi Skoglund som var med och startade projektet i Västra Götaland.

här är länken https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzMyMjIzYzUtMjU3NS00ODc3LWJlNDItYmY1NWJhOGRkZDUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c028276-6ab5-48df-ae48-ad43096533a4%22%2c%22Oid%22%3a%223a9ac0cc-8d9f-4089-9fce-cfc622ac5b6a%22%7d

Den 14 mars bjuds du in till ett nordiskt webbseminarium där du får ta del av lärdomar, historia och lintraditioner från de olika nordiska länderna. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor i chatten.

Välkommen!