Nordisk slöjdkonferens om immateriellt kulturarv

Här hittar du senaste uppdateringarna om den nordiska slöjdkonferensen "Vad händer när ingen längre kan" / Latest updates on our Nordic handicraft conference "Preserving skills for the future – maintaining knowledge chains".

händer som flätar en korg

Vad händer när ingen längre kan?

Scroll down for information in English

Torsdag den 24 november 2022 – Fredag den 25 november 2022
Nordiska museet i Stockholm samt digitalt

UNESCO anser att det immateriella kulturarvet är av stor betydelse för kulturell mångfald och en garanti för hållbar utveckling. Men på olika platser i världen ser vi hur flera av slöjdens tekniker riskerar att försvinna när kunskapskedjor bryts och ingen längre kan föra kunskaperna vidare till nästa generation. Slöjdkonferensen ”Vad händer när ingen längre kan?” sätter fokus på det immateriella kulturarvet och civilsamhällets roll i bevarandet och utvecklandet av slöjden som ett levande kulturarv.

Du kan se fram emot föreläsningar och panelsamtal med exempel på hur man jobbar med dessa frågor i Sverige, Norge och Finland. Dessutom kommer det att finnas kunniga slöjdare och hantverkare som demonstrerar sitt arbete live på scen; för att tydligt och konkret synliggöra handens arbete.

Konferensen vänder sig till personer som jobbar med slöjd som ett immateriellt kulturarv, t.ex. personer som jobbar för hemslöjdsföreningar, museitjänstemän och hemslöjdskonsulenter. Konferensen kommer även att vara intressant för relevanta myndigheter.

Konferensen genomförs på engelska och sker i hybridform: både på plats och digitalt. Köp biljett 

Medverkar gör bland annat:

Lena Sommestad, ordförande i Svenska Unescorådet.

Martin Sundin, generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen (Isof). Isof är den myndighet i Sverige som har uppdraget att samordna och utveckla Sveriges arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Solveig Torgersen Grinder, senior rådgivare i Norges Husflidslag. Hon ansvarar för organisationens nordiska och internationella kontakter och samarbeten samt är generalsekreterare i European Craft Organization.

Minna Hyytiäinen, VD på Taito (Finnish Crafts Organization) och Kikka Jelisejeff, utvecklingsledare på Taito, kommer att dela med sig av hur Taito med hjälp av konkreta verktyg och metoder arbetar för att synliggöra ett levande kulturarv, både inom och utanför hemslöjdsrörelsen.

Fadhel Mourali, nyexaminerad textildesigner vid Central Saint Martins i London, kommer beskriva hur Hedaredskorgen blev textil.

Lina Odell är utbildad inom både folklig och modern sömnad och är den första i Sverige att inneha gesällbrev i dräktsömnadsyrket. Hon inspirerar och utbildar inom textil, både i företaget KRUSA samt vid Blekinge folkhögskola.

Anna-Karin Jobs Arnberg, antikvarie Dalarnas museum, men innehar även mästarbrev i broderiyrket och mångårig erfarenhet som hemslöjdskonsulent.

Hillevi Skoglund, Länshemslöjdskonsulent VGR på Förvaltningen för kulturutveckling. Hillevi är en av initiativtagarna till projektet 1 kvm lin som startade 2020 i Västra götaland och handlar om att odla lin tillsammans men var för sig.

Katarina Åman är chef för avdelningen Museiupplevelser och samlingar på Skellefteå museum. Hon har alltid slöjdat och var i många år engagerad i Slöjdklubben för barn. Numera är rotslöjd hennes huvudsakliga område.

Sofia Månsson är Länshemlöjdskonsulent på Skånes Hemslöjdsförbund och en av projektledarna i projektet Korgen Lyfter, som syftar till att sätta fokus på och lyfta traditionell korgkunskap.

Leena Marsio, Senior Advisor på Museiverket i Finland (Finnish Heritage Agency)

Fler programpunkter kommer…

Moderator: Gunilla Kindstrand

Kulturjournalisten Gunilla Kindstrand har lång erfarenhet som programledare på SVT och som chefredaktör. Hon har suttit i styrelserna för Nämnden för hemslöjdsfrågor och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Idag är hon ledamot i styrelsen för Hemslöjd Media Sverige AB.

Konferensen arrangeras av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund med stöd från Nordisk kulturfond och Estrid Ericsons stiftelse.

 

In English

Nordic handicraft conference on Nov 24-25 ”Preserving skills for the future – maintaining knowledge chains”

Thursday, November 24, 2022 – Friday, November 25, 2022
Nordiska museet in Stockholm & Online

According to UNESCO, our intangible cultural heritage holds great significance to cultural diversity and serves as a guarantee for sustainable development. However, in different parts of the world we can now see how many handicraft techniques risk extincion as knowledge chains break without anybody to pass on skills to future generations.

The conference ”Preserving skills for the future – maintaining knowledge chains” puts our intangible cultural heritage in focus as well as civil society’s role in preserving and developing handicraft as a living cultural heritage.

You can look forward to lectures, panel discussions and demonstrations by expert craftsmen live on stage; to clearly and concretely make visible the handiwork. The conference takes place in hybrid form: both on site and digitally.

The conference is aimed at people who work with handicraft and domestic art as an intangible cultural heritage, e.g. people who work for handicraft associations, museum officials and handicraft/domestic arts consultants. The conference will also be of interest to relevant authorities.

The conference will be held in English and you can choose to participate in-person or virtually. Buy ticket

Participates and speakers are among others:

Lena Sommestad, chairman of the Swedish UNESCO Council

Martin Sundin director general at the Institute for Language and Folklore (Isof). Isof is the authority in Sweden tasked with coordinating and developing Sweden’s work with UNESCO’s convention on safeguarding the intangible cultural heritage.

**Solveig Torgersen Grinder **is senior adviser in the Norwegian Handicraft Association. She is responsible for the organization’s Nordic and international contacts and collaborations, as well as Secretary General of the European Craft Organization.

Minna Hyytiäinen, CEO at Taito (Finnish Crafts Organization) and Kikka Jelisejeff, development manager at Taito, will share how Taito, with the help of concrete tools and methods, works to make a living cultural heritage visible, both within and outside the domestic arts movement.

Fahdel Mourali, newly graduated textile designer at Central Saint Martins in London, will describe how the “Hedared basket” became a textile.

Lina Odell is educated in both popular and modern sewing and is the first in Sweden to hold a journeyman’s certificate in the folk costume sewing profession. She inspires and educates in textiles, both through her company KRUSA and at Blekinge Folk High School.

Anna-Karin Jobs Arnberg, antiquarian at Museum of Dalarna, who holds a master’s certificate in embroidery. Arnberg has many years of experience as a domestic arts consultant.

Hillevi Skoglund is Domestic Arts Consultant at the Administration for Cultural Development in Göteborg. Hillevi is one of the initiators of the nordic flax project ”1 square meter of flax”.

Katarina Åman is head of the department Museum experiences and collections at Skellefteå museum.

Sofia Månsson is a Regional Domestic Arts Consultant at Skåne’s Hemslöjdsförbund and one of the project leaders in the basketry project ”Korgen lyfter” which aims to focus on and elevate traditional basketry knowledge.

Leena Marsio, Senior Advisor at the Finnish Heritage Agency

… more to come!

Moderator: Gunilla Kindstrand

Cultural journalist Gunilla Kindstrand has extensive experience as a presenter on Swedish Public TV and as editor-in-chief. She has been a board member of the National Swedish Handicraft Council and the National Swedish Handicraft Association. She is currently a member of the board of the company behind leading Swedish handicraft magazine ”Hemslöjd”.

The conference is arranged by The Swedish National Handicraft Association, supported by Nordisk kulturfond och Estrid Ericsons Foundation.