Hemmaresidens inom slöjdområdet

grafisk bild verktyg

Utlysning av 6 st hemmaresidens/fördjupningsstudier för verksamma inom slöjdområdet för arbete med ett immateriellt kulturarv eller en pedagogisk ideutveckling inom slöjd för barn & unga eller äldre.

Utlysningen riktar sig till dig som är aktiv utövare inom slöjd. Ett övergripande syfte med utlysningen är att göra slöjd tillgängligt för fler. Totalt erbjuds sex hemmaresidens/fördjupningsstudier på vardera 30 000kr.

Riktlinjer Ur Dalarnas regionala Kultur och bildningsplan 2019-2022
”Traditionell hantverkskunskap är ett av de fem områden som Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet omfattar. Med immateriellt kulturarv menas en kunskapstradition som överförs mellan generationer. I Dalarna finns mycket av den immateriella kunskapen bevarad inom olika slöjdtekniker, mycket tack vare enskilda initiativ, både ideella och professionella. Men slöjdens tysta kunskaper förs inte idag naturligt vidare mellan generationer på samma sätt som tidigare.”
”Alla barn och unga har rätt till alla sina språk och uttryck för att kunna ta plats och uttrycka sig i en demokrati. Därför måste den uppväxande generationen få möta och utöva konst och kultur. Kultur ska vara en självklar del av deras vardag – oavsett bakgrund och bostadsort”.
”Att en åldrande befolkning förblir frisk och kan leva med bevarade funktioner och livskvalitet så länge som möjligt är dessutom en angelägenhet för hela samhället. Ett systematiskt hälsofrämjande arbete som innehåller motionerande, goda matvanor, kulturupplevelser och hjärnmotion skulle bidra till att upprätthålla de äldres välmående.”

Hur ska arbetet gå till?
Med denna utlysning vänder vi oss till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom ett av slöjdens immateriella kulturarv eller som redan jobbar med ett immateriellt kulturarv inom slöjd och vill dokumentera och dela med dig av detta. Vi vänder oss också till dig som vill utveckla en pedagogisk idé för barn & unga eller äldre, tex. för skapande skola eller med ett slöjdprojekt inom äldrevården. Under arbetet kommer hemslöjdskonsulenterna att vid behov vara behjälpliga i projektet med samtal och stöd. Arbetet ska innehålla en praktisk såväl som teoretisk del.

Redovisning
Projektet kräver inte en skriftlig redovisning men vi är måna om att kunskapen ska delas på ett sätt som är tydligt för andra. Delningen kan ske genom tex. föreläsning, film, beskrivning i bild och text, kurs el dyl. Redovisningen anpassas efter valt område. När det gäller den pedagogiska inriktningen kan det innebära ett praktiskt arbete inom skola eller äldrevård. Filmutrustning för dokumentation finns att låna hos Hemslöjdskonsulenterna.

Vem kan söka?
Du som arbetar aktivt med slöjd. Alla sökande måste ha ett organisationsnummer. Det är också möjligt att söka i samverkan med förening, studieförbund eller motsvarande eller som grupp. En ansökan avser då 30 000 kr för hela gruppen. Den/de som söker ska vara skriven/skrivna i Dalarna. Endast en ansökan per person kan beaktas.
Utlysningen är inte avsedd för grundläggande utbildningar eller studier.

Är ersättningen skattefri?
Ersättning som förutsätter en motprestation till givaren är i princip alltid skattepliktigt, oavsett vad givaren väljer att kalla det för. Det går alltså inte att komma runt beskattningen för en ersättning genom att bara kalla den för stipendium/projektbidrag eller dyl. För mer information kontakta www.skatteverket.se
Så här söker du:
Ansökan ska innehålla följande:
• CV
• Kort beskrivning av ditt huvudsakliga arbetsområde inom slöjd/hantverk
• Beskrivning av vad du/ni önskar göra
• Idéer om redovisning
• Tidsplan och budget

Ansökan är öppen mellan 20 januari – 15 februari. Beslut lämnas så snart som möjligt efter ansökningsperiodens slut.
Dalarnas Hemslöjdsförbund och hemslöjdskonsulenterna beslutar om vilka som beviljas fördjupningsstudier.
Utbetalningen sker i direkt anslutning till beslutet. Utbetalningen sker genom att faktura skickas till förbundet. Fakturan kan också skickas via tex frilansfinans.
Projektet ska vara avslutat och redovisat före den 1 juni 2022. Önskan om senare redovisning kan tas i beaktande.

Ansökan postas eller e-postas till:

Adress: Dalarnas Hemslöjdsförbund, Falugatan 2, 791 71 FALUN
Fredrik Eriksson, hårdslöjd e-post: fredrik.eriksson@hemslojd.org
Kattis K Hofvander, textil e-post: kattis.k.hofvander@hemslojd.org
________________________________________

Vid frågor kan du också ringa:

Fredrik Eriksson tel.070-668 28 14
Kattis K Hofvander tel. 070-668 27 14

LADDA NER UTLYSNINGEN SOM  PDF – Utlysning för hemmaresidens_fördjupningstudie inom hemslöjd 2022