Årsmöte

 

Floda Gagnef Ideella Hemslöjdsförenings  arsmötet äger rum söndag 6 juni klockan 15.00 på Hembygdsgården vid Hjort-Olars café på Hagvägen 60 (Sunnanbyn) i Dala-Floda

Dagordning årsmöte för 2020

 • 1 mötets öppnande
 • 2 upprop och fastställande av röstlängd (vid behov)
 • 3 mötets utlysande
 • 4 val av mötesordförande
 • 5 val av mötessekreterare
 • 6 val av två justeringsmän
 • 7 verksamhetsberättelse
 • 8 ekonomisk berättelse
 • 9 revisionsberättelse
 • 10 styrelsens ansvarsfrihet
 • 11 val av ledamöter, revisorer och valberedning
 • 12 ombud till DHFs årsstämma
 • 13 medlemsavgift
 • 14 övriga frågor
 • 15 årsmötets avslutande

Ingen föranmälan!

Hjärtligt välkommen!